Salgs- & leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for elementleverancer fra medlemmer af Træelementforeningen, der har tilsluttet sig betingelserne, i det følgende benævnt leverandøren.

Salgs- og leveringsbetingelserne er vedtaget af Træelementforeningen den 24.10.2000 og anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

Betingelserne er revideret i november 2022.  

1. Gyldighed                                                                                                                                                                                  1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for byggeri i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

2. Vejledning/rådgivning                                                                                                                                                            2.1 Specifikationer i brochurer, kataloger etc. er vejledende og således ikke bindende for konkrete tilbud/ ordrebekræftelser og ret til ændringer i produktsortiment og specifikationer forbeholdes. 

2.2 Leverandøren står til disposition med teknisk service og konsulentbistand. Anvendelse af denne gratis service fritager ikke brugerne for deres sædvanlige ansvar som projekterende og udførende. 

2.3 Leverandøren er certificeret efter den europæiske standard prEN14732-1, som trådte i kraft pr. 01.01.2009 efter indførelsen af Eurocode 5, DS/EN1995 med tilhørende nationale annekser, herunder DS/EN 1995-1-1 DK NA. Leverandøren har her igennem forpligtet sig til bl.a. at udarbejde kundevejledning med hensyn til købte varers rette brug, transport, lagring, montage og vedligeholdelse. Det påhviler køber at sikre sig at have mod- taget fornødne vejledninger.

3. Tilbud/ordrebekræftelse                                                                                                                                                          3.1 Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer. 

3.2 Tilbudet er gældende i 3 uger fra tilbudsdato og afgivet efter sædvanlige force majeure betingelser. 

3.3 Aftale om levering bekræftes ved at leverandøren fremsender skriftlig ordre- bekræftelse. Ordrebekræftelsen præciserer leverancens endelige omfang – herunder elementopbygning, løsdele, leveringstid, leveringssted etc. Det påhviler køber at kontrollere ordrebekræftelsen og straks give meddelelse om eventuelle fejl og mangler. 

3.4 Prisen er inkl. statiske beregninger af elementer, men ekskl. omkostninger til evt. attestering af anerkendt statiker. 

3.5 Prisen er ekskl. montering, såfremt intet andet er aftalt. 

3.6 Prisen er ekskl. moms og fast for den del af arbejdet, der udføres indenfor 12 måneder fra tilbudsdatoen. Regulering af leverancer, der udføres efter 12 måneder, sker iht. principperne i AB18 afsnit 34. Leverandøren er desuden berettiget til godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger jf. principperne i AB18 afsnit 35 - indtrådt efter tilbudsdatoen for ændringer, der overstiger 5%.

3.7 Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb kan kræves – f.eks. i form af bankgaranti – før elementproduktionen påbegyndes.

4. Levering                                                                                                                                                                                    4.1 Leveringstid er som anført i ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for forsinkelser som følge af projektændringer. 

4.2 Elementerne leveres i stakke på bil ved byggeplads så nær aftalt destination som køreforhold tillader. Levering har fundet sted ved lastbilens ankomst til leveringsstedet, idet køber sørger for aflæsning. Til aflæsning er afsat max. 1 time og ventetid herudover debiteres køber. 

4.3 Hver elementstak er emballeret i krympefolie eller lign. og anbragt på specialstrøer, der medfølger elementstakken. Strøer og evt. medleverede løftekroge tilhører leverandøren og returneres efter brug af køber og for dennes regning. Det påhviler køber at sørge for korrekt opbevaring og beskyttelse på byggepladsen iht. leverandørens generelle anvisninger. Fjernelse af emballageaffald ol. påhviler køber.

4.4 Leveringstidspunkt afgives med forbehold for strejker, lockout, brand, mangel på kvalificeret arbejdskraft og for svigtende materialeleverancer eller andre forhold som leverandøren ikke har herredømmet over. Skulle en sådan forsinkelse opstå, vil køber omgående blive informeret herom. 

4.5 Udskyder køber leveringstidspunktet mere end 14 dage efter at elementerne er produceret iht. oprindeligt leveringstidspunkt er leverandøren berettiget til at debitere leverancen og risikoen overgår til køber. Elementerne kan tilbydes hensat på leverandørens lager. Køber er ved en sådan udsættelse pligtig til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale. Forsinkelse fra bygherres side er leverandøren uvedkommende.  

4.6 Endelig leveringsdato og klokkeslæt skal aftales senest 4 arbejdsdage før af hensyn til køretilladelser og detailplan- lægning.

5. Ansvar                                                                                                                                                                                        5.1 Leverancen sker i henhold til Købe- lovens § 54 stk.2, hvorefter ansvar for fejl og mangler ved leverancen gælder indtil 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overdragelsen til køber. 

5.2 Leverandøren yder normalt ikke sikkerhedsstillelse. Ved leverancer over 1 mio. kr. kan leverandøren tilbyde sikker- heds¬stillelse for opfyldelse af sine forpligtigelser i henhold til AB18 §9 stk.4  svarende til 10% af leverancesummen. Omkostningerne hertil betales af køber.  

5.3 Som grundlag for projektering af elementer forudsættes, at køber eller dennes rådgivere tilstiller leverandøren alt relevant projektmateriale vederlagsfrit, herunder digitalt projektmateriale. Foreligger det aftalte projektgrundlag til leverandøren ikke indenfor aftalte tidspunkt er leverandøren berettiget til at udskyde elementproduktion og levering indtil leverandøren igen har ledig kapacitet samt at debitere ekstraomkostninger i rimeligt omfang. Under projekteringen udarbejder leverandøren bl.a. forslag til elementplaner og detaljer, som fremsendes til køber for kontrol og evt. indsigelser før element- produktionen påbegyndes.

5.4 Tegninger, beregninger, tekniske dokumenter mv. udarbejdet af leverandøren må alene anvendes i forbindelse med det aktuelle projekt og må ikke videregives til trediemand uden leverandørens skriftlige samtykke. 

5.5 Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig undersøgelse af det leverede. Kvittering på følgeseddel ved varernes modtagelse er bevis for, at disse ikke er behæftede med synlige mangler ved levering. Ansvar og risiko for skader overgår ved levering. 

5.6 Evt. fejl og mangler skal påtales skrift- ligt straks ved konstatering. Leverandøren har ret til for egen regning at udbedre fejl og mangler. Såfremt udbedring foretages indenfor rimelig tid efter berettiget reklamation har køber ikke krav på refusion af evt. følgeomkostninger, herunder kran- udgifter, ventetid ol. Købers udbedring af evt. fejl og mangler uden forudgående skriftlig aftale kan ikke påregnes honoreret. 

5.7 Leverandørens ansvar bortfalder, såfremt opbevarings- og montageanvisninger - herunder f.eks. lukning/afdækning af samlinger og frie kanter, som kan udsættes for nedbør - ikke følges.  

5.8 Leverandørens økonomiske ansvar overfor køber for det leverede produkt kan totalt aldrig overstige den pågældende leverances fakturaværdi. Begrænsning af ansvar gælder dog ikke, hvis leverandøren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Evt. krav vedr. forsinkelse kan ikke være større end 10% af leverancesummen. 

5.9 Såfremt det leverede produkt forårsager følgeskader på personer eller ting, er leverandøren ansvarlig for de derved forvoldte tab, såfremt det godtgøres, at skadesårsagen kan henføres til fejl eller forsømmelser fra leverandørens side. Leverandøren er pligtig at dokumentere at han har tegnet en produktansvarsforsikring. Leverandøren er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

6. Betaling                                                                                                                                                                                      6.1 Betalingsbetingelsen er 21 dage netto fra fakturadato, hvor intet andet er aftalt. For leverancer over 100.000 DKK betales 10% af den samlede leverancesum senest 10 arbejdsdage efter at ordren er indgået, dog tidligst 6 måneder før levering. Faktura dateres den dag, elementerne er leveret. Etapevis opdelte leverancer delfaktureres og for løbende leverancer fremsendes à conto begæringer månedsvis. 

6.2 Ved forsinket betaling beregnes morarenter fra forfaldsdato iht. gældende rentesats specificeret i tilbud/ordrebekræftelse.

7. Tvist

7.1 Eventuelle tvister i forbindelse med aftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister indbringes for Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed. Leverandøren kan dog begære sagen indbragt for domstole