Om træelementforeningen

 

Træelementforeningen er en medlemsorganisation, der repræsenterer de certificerede producenter af træelementer i Danmark.                                                Se medlemsoversigten her.

Foreningen har bl.a. til formål at virke for udvidet anvendelse af træelementer i byggeriet og medvirke til løbende forbedring af kvaliteten.       

Foreningen blev stiftet den 24. oktober 2000. 

                                                                             

Vedtægter

§ 1:  Foreningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer på fabrik. Foreningens navn er TRÆELEMENTFORENINGEN og foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 

§ 2: Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser overfor det offentlige, herunder myndigheder, institutioner, normudvalg ol.
 • at fremme anvendelsen af træelementer gennem sammenhold og fælles optræden og medvirke til, at der ikke i branchen udføres dårligt og ukontrolleret arbejde
 • at søge kvaliteten forbedret gennem erfaringsudveksling, videnformidling og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde med tekniske og videnskabelige institutioner
 • at fremme standardisering og indføre ensartede salgs- og leveringsbetingelser
 • at fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne

§ 3:  Som medlemmer kan optages danske virksomheder, som fremstiller træelementer på fabrik. Medlemskab af TRÆELEMENTFORENINGEN forudsætter, at virksomheden er certificeret. Ansøgning om optagelse skal indgives skriftligt til bestyrelsen, der enstemmigt skal godkende optagelsen. Medlemmer kan kun repræsenteres af ejere, ledere eller overordnede funktionærer med branchekendskab. Ethvert medlem er forpligtet til at underkaste sig foreningens til enhver tid gældende vedtægter, truffet af generalforsamlingen, og i sin virksomhed at virke for, at foreningens formål fremmes mest muligt. Foreningens medlemmer bærer intet ansvar for fejl og mangler ved leverancer fra andre medlemsvirksomheder, selv om disse kan henføres til foreningens arbejde eller arbejde udført på foreningens vegne. Det er således den enkelte virksomhed, der alene er ansvarlig for egne leverancer.

§ 4:  Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål eller skader dens virksomhed, eller som efter gentagne opfordringer er i restance med betaling af vedtagne kontingenter, projektbidrag ol. Eksklusion kræver enighed blandt øvrige medlemmer. Ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen har det pågældende medlem intet krav på andel i foreningens eventuelle formue. Ved salg af alle aktiviteter/aktiver i virksomheden overføres medlemsskabet af Træelementforeningen uden yderligere omkostninger til den nye ejer, som indgår som fuldgyldigt medlem. Dette gælder også salg fra konkursbo, såfremt Foreningen ikke lider tab.

§ 5:  Foreningens virksomhed ledes af bestyrelsen, der varetager dens anliggender samt forvalter evt. pengemidler og er ansvarlig for disse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen består af op til 10 medlemmer, hvoraf der vælges formand, næstformand og kasserer. Formand samt næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen på henholdsvis ulige og lige år. Endvidere vælger bestyrelsen en sekretær eller et eksternt sekretariat for 2 år ad gangen på ulige år. Foreningen tegnes af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Stemmeret kan kun udøves af èn mødeberettiget for hvert medlem. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6:  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts som del af et almindeligt medlemsmøde. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

 1. Beretning om foreningens virksomhed siden sidst
 2. Forelæggelse og godkendelse af regnskab/ budget, herunder fastlæggelse af evt. kontingent
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, og der optages beslutningsreferat. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 5 medlemsvirksomheder er repræsenteret. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Stemmeret kan kun udøves af èn mødeberettiget for hvert medlem. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem. Intet medlem kan dog disponere over mere end én fuldmagt eller i alt 2 stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ændring af vedtægter kræver dog ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Opløsning af foreningen kræver at mindst ¾ af medlemmerne stemmer herfor og hvordan foreningens eventuelle formue og forpligtelser skal afvikles sker ved almindelig stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når skriftlig begæring herom fremkommer fra mindst halvdelen af medlemmerne.

§ 7:  Nærværende revision af vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2018.

 • Taasinge Elementer, Hampen
 • Taasinge Elementer, Svendborg
 • Taasinge Elementer, Sindal
 • BM Byggeindustri, Hobro
 • Roust Træ, Årre
 • Hoffmann, Næstved
 • Enemærke & Petersen, Glostrup